กฎกระทรวงของการโฆษณาส่งเสริมการขาย

กฎกระทรวงของการโฆษณาส่งเสริมการขาย

 

การจับฉลากชิงโชคที่คนไทยเราชอบกันเหลือเกิน  คงไม่มีประเทศไหนที่จะมีเทศกาลให้ชิงโชคของรางวัล หรือลด แลกแจกแถมได้ทั้งปีเหมือนประเทศไทย โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าที่บรรดาสาว ๆ มักจะถูกกระแสซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง หรือซื้อให้ครบจำนวนเท่านั้นเท่านี้ ก็จะมีสิทธิลุ้นโชคชิงรางวัล และที่เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็การส่งฉลากสินค้าไป ชิงโชค ตามที่โฆษณาในรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บางคนโชคดีมาก ๆ (หรืออาจส่งฉลากมาเป็นหมื่น ๆ แสน ๆ ชิ้น) ได้รับรางวัลเป็นบ้านเป็นรถ

สำหรับการมีของรางวัลแจกให้กับผู้ส่ง SMS โดยมีการสุ่มแจก เช่น ทั้งหมดที่ส่งมาแจกบ้านเพียงแค่ 1 หรือรถยนต์ 1 คัน หรือ โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง แบบนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาของ ส.ค.บ. เขาตีความว่าน่าจะเข้าลักษณะการพนัน เพราะผู้ที่ส่ง SMS เข้ามามีการเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์ (เช่นอาจจะส่งมา 100 กว่าครั้ง เป็นต้น) ดังนั้นในกรณีสุ่มจับรางวัลจากผู้ที่ส่ง SMS ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อนจึงจะดำเนินการได้ ปัจจุบันโอนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกระทรวงมหาดไทย หรือถ้าเป็นท้องถิ่นก็ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ของการโฆษณาส่งเสริมการขาย ใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เหมือนการส่ง SMS แบบไม่สุ่มแจกแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม คำสั่งกระทรวงมหาดไทย (ที่ มท.0307.2/ว.2384 ลว. 28 ก.ค. 2548) ดังนี้

 1. ต้องนำมาจับสลาก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยต้องมีผู้รู้ เห็นที่น่าเชื่อถือได้เป็นพยานในการตรวจสอบและการจับสลากด้วย ทุกครั้ง ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่นห้ามมิให้อนุญาตโดยเด็ดขาด และให้ทำรายงานข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต โดยเร็ว และมีชื่อ – สกุล ที่อยู่ของผู้รับรางวัล พร้อมลายมือชื่อของพยานผู้รู้เห็นในการจับสลากด้วยทุกครั้ง
 2. รางวัลสมนาคุณจะต้องระบุไว้ว่า เป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไร และให้พิจารณาว่า ราคาพอสมควรที่จะให้รางวัลหรือไม่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนของรางวัลตาม ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น เงินสด บัญชีเงินฝาก เป็นต้น
 3. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต จะต้องแจ้งหรือแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตแล้วตามใบอนุญาตเล่มที่ เลขที่ และสถานที่ออกใบอนุญาตต่อผู้เข้าร่วมเล่นก่อนจัดให้มีการเล่นดังกล่าวในรายการ ที่จัดด้วยทุกครั้ง

การตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งาน ความแข็งแรงของถุงพลาสติก

 

ปัจจุบันสามารถจำแนกถุงพลาสติกตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. ถุงพลาสติกเย็นเป็นถุงที่ใช้บรรจุสิ่งของที่มีอุณหภูมิปกติหรือมีความเย็น ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีนซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันของเหลวซึมผ่านเข้าออก
 2. ถุงพลาสติกร้อนเป็นถุงที่ใช้บรรจุอาหารและของร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงถึง 110 องศาเซลเซียส
 3. ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้วเป็นถุงที่ใช้บรรจุสิ่งของทั่วไป ไม่เหมาะกับการใช้บรรจุอาหารและของร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีน โดยส่วนใหญ่มักนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมละลายใหม่ (Recycle) มาผสมด้วย
 4. ลามิเนตเป็นถุงพลาสติกที่เกิดจากการนำแผ่นพลาสติกต่างชนิดมาประกบกัน ใช้บรรจุอาหารเพื่อเก็บถนอมไว้เป็นเวลานานโดยไม่ให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงไป

เม็ดพลาสติกที่ใช้มากในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภทคือ

 1. โพลีเอธิลีน (Polyethylene – PE)
 2. โพลีโพรพิลีน (Polypropylene – PP)
 3. โพลีสไตรีน (Polystyrene – PS)
 4. โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride – PVC)

โดยเม็ดพลาสติกแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติ การใช้และการบริโภค

http://www.lekplastic.com/

การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต สามารถทำได้โดยสะดวกรวดเร็ว และค่อนข้างมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบทางด้านกายภาพ เช่น ขนาด (กว้าง ยาว หนา) น้ำหนัก ความแข็งแรง และความสวยงาม เป็นต้น โดยแผนกควบคุมคุณภาพ ต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งาน ความแข็งแรง ดังนี้

 1. Tensile Strength ทดสอบความแข็งแรงของฟิล์ม
 2. Dart Impact Tester ทดสอบการทนต่อแรงกระแทก
 3. Jog Tester ทดสอบจำลองการใช้งานถุง
 4. Elmendorf การทนต่อแรงฉีก
 5. Haze Gard ทดสอบการส่องผ่านของแสง เพื่อความสวยงาม
 6. Micrometer เครื่องวัดความหนา
 7. เครื่องชั่ง ตรวจสอบน้ำหนัก

ร่วมกิจกรรมจับฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์

จับฉลาก

การจับฉลากนั้นมักจะเกิดขึ้นควบคู่หรือหลังจากจัดรายการส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยการเชิญชวนให้ผู้ซื้อได้ร่วมกิจกรรมชิงโชคที่บริษัทเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้เริ่มต้นขึ้น เพื่อการคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลจาการส่งฉลากหรือชิ้นส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนดเข้ามาร่วมสนุกชิงโชค ชิงของรางวัลต่างๆ

http://www.luckyfirst.co.th/

หลังจากที่ผู้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นได้ส่งฉลากหรือชิ้นส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมข้อมูลชื่อ-ที่อยู่เข้ามายังบริษัทเป็นจำนวนมากแล้วก็จะเริ่มมีการจับฉลากหาผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลโดยเริ่มจากการจับฉลากเพื่อแจกรางวัลเล็กก่อนแล้วจึงขยับขึ้นไปแจกรางวัลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงรางวัลใหญ่สุดซึ่งมีมูลค่ามากที่สุด ซึ่งการจับฉลากแจกของรางวัลเหล่านี้อาจจะมีการแทรกรางวัลใหญ่เข้าไประหว่างรางวัลเล็กเรื่อยๆก็ได้เช่นจับฉลากแจกรางวัลเล็กทุกวัน จับฉลากแจกรางวัลกลางทุกสัปดาห์หรือ 2 สัปดาห์ จับฉลากแจกรางวัลใหญ่ทุกเดือนหรือทุก 2 – 3 เดือน เป็นต้น

สำหรับระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยการจัดกิจกรรมชิงโชคนี้นั้น ส่วนใหญ่จะจัดเป็นระยะเวลา 2 – 4 เดือนขึ้นอยู่กับจำนวนของรางวัลทั้งหมดและวิธีการจับฉลากแจกของรางวัลต่างๆ หากแจกของรางวัลถี่ก็จะใช้เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยลง หากค่อยๆแจกของรางวัลก็อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้น

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยกิจกรรมจับฉลากชิงโชคนั้น บริษัทจะต้องเลือกของรางวัลต่างๆที่ผู้คนส่วนใหญ่สนใจด้วย

องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก
ในกระบวนการฉีดพลาสติก ซึ่งความเหมาะสมนั้นควรมีองค์ประกอบ หรือส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้คุณภาพของชิ้นงานฉีดที่ดีอัตราการผลิตที่สูง และมีจำนวนของเสียน้อย องค์ประกอบที่สำคัญควรมีอยู่ 6 ส่วนด้วยกันคือ

 

 

1.วัตถุดิบพลาสติก

2.แม่พิมพ์ฉีด

3.เครื่องฉีด

4.วิธีการหรือพารามิเตอรที่ปรับตั้งการฉีด

5.ช่างฉีดหรือบุคลากร

6.การจัดการในการฉีด

การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกจะมีการทำงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบไม่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะสั่งให้เครื่องทำงานในขั้นตอนใดก่อนหลังก็ได้ตามที่ต้องการ แบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งการทำงานจะเป็นไปตามขั้นตอนของเครื่องฉีดเพียงวงรอบการทำงานเดียวเท่านั้นแล้วหยุด และแบบอัตโนมัติทั้งหมด จะมีการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนของเครื่องฉีด โดยเมื่อครบวงรอบการทำงานของเครื่องฉีดแลว ก็จะเริ่มวงรอบการทำงานใหม่ทันที และทำต่อไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

http://somboonplastic.com/

เครื่องฉีดพลาสติกนั้นสามารถเรียกได้อยู่ 2 แบบ คือเรียกตามขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุด เป็นตัน หรือกิโลนิวตัน และเรียกตามน้ำหนักของพลาสติกที่สามารถฉีดได้สูงสุดเป็นกรัมหรือออนซ์ซึ่งเทียบกับพลาสติก PS โดยขึ้นอยู่กับขนาด ความโตของสกรูฉีดด้วย ซึ่งเครื่องฉีดแต่ละเครื่องโดยทั่วไปจะมีสกรูให้เลือกอยู่ 3 ขนาดด้วยกัน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เครื่องฉีดที่มีขนาดแรงปิดแม่พิมพ์เท่ากันแต่ยี่ห้อต่างกันอาจจะมีขนาดของสกรู ขนาด เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่นั้นแตกต่างกันได้ สกรูขนาดเล็กจะได้ปริมาณพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดน้อย ที่สุด แต่ไดความดันในการฉีดที่หัวฉีดมากที่สุด สกรูที่ติดมากับตัวเครื่องฉีดส่วนใหญ่จะเป็นสกรูขนาดกลาง ดังนั้น ผู้ที่ทำการเลือกขนาดของสกรูฉีดจะต้องดูความต้องการของตนเองว่าต้องการฉีดชิ้นงานลักษณะใด เช่น ถ้าต้องการ ฉีดชิ้นงานที่ความหนาแน่นมากๆ ขนาดมีความเที่ยงตรงสูง และมีน้ำหนักไม่มาก ก็ควรเลือกใช้สกรูขนาดเล็ก และ ถ้าต้องการฉีดชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากๆ มีความหนาแน่นน้อยๆ ไม่ต้องการความเที่ยงตรงของขนาด ก็ควรเลือกใช้ สกรูขนาดใหญ่ แต่ถ้าต้องการฉีดชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากๆ มีความหนาแน่นมากๆ มีความเที่ยงตรงของขนาดสูงๆ ก็ควรเลือกใช้สกรูขนาดเล็กแต่เป็นเครื่องฉีดที่มีขนาดแรงปิดแม่พิมพ์ที่สูงขึ้น

การประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) คือการประกันความเสียหายที่เกิดมาจากการใช้งานรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) คือการประกันความเสียหายที่เกิดมาจากการใช้งานรถยนต์ โดยที่การประกันภัยรถยนต์สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 2 ประเภทคือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ใครอยากจะทำก็ทำได้ ไม่ได้มีการบังคับให้ต้องทำ การเลือกซื้อและเลือกทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ (ผู้เอาประกันภัยรถยนต์) กับผู้ขาย (บริษัทประกันภัยรถยนต์ผู้ให้บริการการประกันภัยรถยนต์) โดยสามารถพิจารณาเลือกความคุ้มครองตามความต้องการและความสามารถทางการเงินในการจ่ายเงินเบี้ยประกัน และเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ (ผู้เอาประกันภัยรถยนต์) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัยรถยนต์ผู้ให้บริการการประกันภัยรถยนต์) ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ (ผู้เอาประกันภัยรถยนต์) ที่ขับรถดี มีความระมัดระวังในการขับขี่ และมีความเสี่ยงในการเกิดภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆต่ำ จะได้รับการพิจารณาเงินค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมยิ่งขึ้น จากการปรับเกณฑ์ของกรมการประกันภัยซึ่งได้ปรับโครงสร้างการประกันภัยรถยนต์ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบสากล โดยนำเอาปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ ลักษณะการใช้รถ กลุ่ม ขนาดของรถและอายุของรถ ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักและเรียกกันว่า “ประกัน พรบ.” การประกันภัยรถยนต์ชนิดนี้ เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคัน ทุกประเภทต้องทำประกันภัยรถยนต์ชนิดนี้ ใครไม่ทำจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องถูกเรียกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะให้ความคุ้มครองความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปีพ.ศ. 2535 ในความเสียหายต่อชีวิต และร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถทุกคนไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใครก็ตาม ดังนี้

 1. กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. กรณีบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ชดใช้เต็มจำนวนความคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอันตรายจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย เพื่อให้ได้รับการชดเชย ชดใช้ค่าเสียหาย และค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถ

สำหรับรถที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์คือรถทุกคันทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เป็นยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งทำงานด้วยกำลังเครื่องยนต์และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถคันนั้นด้วย